Pages

પોલીસ પરિક્ષા ઉમેદવાર માટે સૂચનાઓ

-ઉમેદવાર માટેની સૂચનાઓ:-
  ૧. પરીક્ષામાં ઉપસ્‍થિત થવા માટે ઉમેદવારે આ પ્રવેશપત્ર અચૂક સાથે લાવવાનું રહેશે અને સક્ષમ અધિકારી માંગે ત્યારે આપવાનું રહેશે.
  ૨. ઉમેદવારે પોતાની ઓળખ માટેનો કોઇપણ પૂરાવો જેવો કે, આધાર કાર્ડ, ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ, પંચાયત / મામલતદારનો દાખલો વિગેરે પોતાની સાથે રાખવો તથા પરીક્ષા દરમ્યન જરૂર જણાયે રજુ કરવાનો રહેશે
  ૩.આ ભરતી સ્પર્ધાત્મક છે. પરીક્ષા દરમ્યાન બીજા ઉમેદવારને નકલથી કે બીજી કોઇપણ રીતે ગેરવાજબી મદદ કરવાથી ભરતીમાં તમારી પસંદગી રદ થવાને પાત્ર થશે.
  ૪. પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારો પરીક્ષા માટે જે તે કેન્દ્ર પર રિપોર્ટ કરે ત્યારે તેઓને, તેઓના બાયોમેટ્રીક ફીંગર પ્રિન્ટની ચકાસણી કરી, પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને પરીક્ષા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તેઓ પરીક્ષા કેન્દ્ર છોડી શકશે નહિ. ઉમેદવારોને પાણીની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવશે.
  ૫. પરીક્ષાના દિવસે ઉમેદવારે ક્લાક ૦૯.૦૦ વાગે રીપોર્ટ કરવાનો રહેશે. કલાકઃ ૧૦.૩૦ પછી પ્રવેશ મળી શકશે નહીં.
  ૬. આ હેતુલક્ષી પરીક્ષા હોવાથી પરીક્ષાનો સમય પુરો ન થાય ત્‍યાં સુધી પરીક્ષા ખંડ છોડી શકાશે નહીં.
  ૭.આ પરીક્ષા (OMR) (ઓપ્ટીકલ માર્ક રીડીંગ) પધ્ધતિથી થશે. ઉત્તરવહી પ્રશ્નપત્ર સાથે આપવામાં આવશે. ઉત્તરવહીમાં ઉમેદવારોએ તેમના બેઠક નંબર તથા પ્રશ્નપત્ર શ્રેણી યોગ્ય રીતે લખીને OMR પધ્ધતિમાં અચૂકપણે દર્શાવવાના રહેશે. OMR પધ્ધતિની કસોટીની સામાન્ય સમજ મળે તે માટેનો નમૂનો વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપર રાખવામાં આવેલ છે, જેનો અચૂક અભયાસ કરવો.
  ૮. OMRSheetમાં ભરવાની થતી વિગતો કોઇપણ ભૂલ કર્યા વગર તેમજ ચેકચાક કર્યા વગર ભરવાની રહેશે. જો ઉમેદવાર ખોટી માહિતી ભરશે તો તે ઉમેદવારની ઉત્તરવહી રદ થવાને પાત્ર થશે.
  ૯. આ પરીક્ષા OMR પધ્ધતિથી લેવાનાર હોઇ, જેના જવાબો પુરી પાડેલ OMR Sheetમાં જ વિકલ્પ પસંદ કરી વર્તુળમાં વાદળી અથવા કાળી બોલ પોઇન્ટ પેનથી સંપુર્ણ ભરી (કાળુ કરી)  l આપવાનો રહેશે.
  ૧૦. ઓ.એમ.આર. (OMR SHEET)ના કોઇ વર્તુળમાં ભુલથી પણ ટપકુ થયું હશે તો પણ કોમ્પ્યુટર એસેસમેન્ટમાં તેને જવાબ ગણી લેવાશે અને તેના કારણે તેને એક થી વધુ જવાબ તરીકે ગણવામાં આવશે અને તે જવાબને ખોટો ગણવામાં આવશે.
  ૧૧. તમને આપવામાં આવેલ ઓ.એમ.આર.(OMR) શીટમાં કોઇપણ પ્રિન્ટીંગની ભુલ નથી તેની ખાતરી કરવી. ભુલ જણાય તો ખંડ નિરીક્ષકના ધ્યાને લાવવી.
  ૧૨. OMR Sheetમાં કોઇપણ જગ્યાએ કોઇ ચિહ્ન/નિશાન કે અન્ય કોઇ વિગત દર્શાવવાની નથી. આવી વિગત દર્શાવનાર ઉમેદવારની ઉત્તરવહી રદ થવાને પાત્ર થશે.
  ૧૩. OMR Sheet ત્રણ પ્રતમાં આપવામાં આવેલ છે. ખંડ નિરીક્ષકે પરીક્ષા પુરી થયા પછી OMR Sheetના પ્રથમ પાના ઉપર ORIGINAL, બીજા પાના ૫ર BOARD COPY લખેલ હોય તે પાના જુદા પાડી જમા લેવા તથા છેલ્લુ પાનું CANDIDATE’S COPY લખેલ હોય ઉમેદવારે પોતાની સાથે લઇ જવુ. નીચેનું પાનું ઉપરના પાનાંની નકલ જ છે. જયાં સુધી નિરીક્ષક આપની પાસે આવીને OMR Sheetના ઉપરના બંને પ્રત પરત ના લે અને પરીક્ષાખંડ છોડવાની પરવાનગી ના આપે ત્યાં સુધી ઉમેદવારે પોતાની જગ્યા પર શાંતિથી બેસવું.
  ૧૪. ઉમેદવાર પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઇ જઇ શકશે. આ પરીક્ષામાં ખોટા જવાબ માટે નેગેટીવ માર્કીંગ પધ્ધતિ નથી
  ૧૫. પુસ્તકો, કાગળ, સાહિત્ય, મોબાઇલ ફોન, કેલકયુલેટર વગેરે જેવા વિજાણું સાધનો રાખવા નહીં. જો આવી વસ્તુઓ આપની પાસેથી મળી આવશે તો આપો આપ તમો ગેરલાયક ઠરશો. તેમજ આવી વસ્‍તુઓ જપ્ત કરવામાં આવશે. www.gujratedu.blogspot.in
  ૧૬. ઉમેદવાર નકલ કરતાં અથવા ગેરરીતિ અને ગેરશિસ્ત આચરતાં જણાશે તો ગેરલાયક ઠરશે. જે ઉમેદવાર સરકારી સેવામાં હશે તો સરકારશ્રીને તેવા ઉમેદવાર સામે શિસ્તભંગનાં પગલાં લેવા દરખાસ્ત કરવામાં આવશે.
  ૧૭. પરીક્ષા પુરી થયાના એક સપ્તાહમાં જવાબોની ચાવી(Answer Key) ભરતીની વેબસાઇટ http://www.gprb2015.org ઉપર મુકવામાં આવશે. ઉમેદવાર તે જોઇ પોતે આપેલા ઉત્તરોની ખરાઇ કરી શકશે.
  ૧૮. પ્રશ્‍નપત્ર કે જવાબોની ચાવીમાં કોઇપણ ભુલ જણાય તો મેઇલ એડ્રેસ lokrakshakbharti@gmail.com ઉપર જવાબવહીની ચાવી (Answer Key) વેબસાઇટ ઉપર મૂકવાના ૭૨ કલાકની અંદર જણાવવાનું રહેશે. તે પછી થયેલ રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
  ૧૯. ઉપરની સુચનાઓમાંથી કોઇપણ સુચનાનું પાલન ઉમેદવાર તરફથી નહીં કરવામાં આવે તો તેની ઉત્તરવહી તપાસણી અર્થે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી, અને તેવા ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.
  ૨૦. ભરતીની જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી સ્વિકારવાની છેલ્લી તારીખે નિયત ઉંમર તથા શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવો છો તે શરતે જ આપને તદૃન કામચલાઉ ધોરણે આપના અરજી ફોર્મની ચકાસણી કર્યા સિવાય આપની જવાબદારી પર પરીક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. જો કોઇપણ તબકકે એમ જણાશે કે આપ નિયમો પ્રમાણે ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી તો આપ કસોટીમાં બેઠા હશો અને પાસ જાહેર થશો, તો પણ ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ગણાશો.
  ૨૧. ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઇપણ ભુલને કારણે ઉમેદવારની પસંદગી થયેલ હશે તો ભુલ ધ્યાને આવતા જ પસંદગી રદ થવાને પાત્ર રહેશે.
  ૨૨. ઉમેદવારે પોતાના ખર્ચે પરીક્ષાના સ્‍થળે આવવાનું રહેશે.
  ૨૩. ઉમેદવારે પરીક્ષા સ્થળ કઇ જગ્યાએ આવેલુ છે તેની અગાઉથી ખાતરી કરી લેવી જેથી પરીક્ષાના દિવસે શોધવામાં મુશ્કેલી ન પડે.
  ૨૪. આ પરીક્ષાનું પરિણામ વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in પર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.
  ૨૫. રીઝલ્ટ જાહેર થયા ૫છી અસલ પ્રમાણ૫ત્રોની ચકાસણી માટેની સુચના ૫ણ http://ojas.guj.nic.in/ ૫ર જણાવવામાં આવશે.
  ૨૬. જો ઉમેદવારને કોઈ મુશ્કેલી જણાયતો હેલ્પ સેન્ટર નંબરઃ ૦૭૯-૨૫૬૨૬૪૧૫ ઉપર અથવા ટોલ ફ્રી નંબરઃ ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે. અન્ય૬ કોઇ તકલીફ જણાય તો જરૂરી પુરાવા સાથે “પોલીસ ભરતી કંટ્રોલ રૂમ, જે.ડી. નગરવાલા સ્ટે ડીયમની સામે, પોલીસ હેડ કવાર્ટર, શાહીબાગ, અમદાવાદ“ ખાતે સવાર કલાકઃ ૧૧.૦૦ થી સાંજના કલાકઃ ૧૮.૦૦ વાગ્યા સુધી રૂબરૂમાં સંપર્ક કરી શકે છે.

EDUCATIONAL NEWS UPDATES :-DATE - 26/4/2015.

S.T. NIGAM NA KARMCHARIO PADTAR PRASNO BABTE HADTAL PAR.

CURRENT AFFAIRS & G.K UPDATE DATE :- 26/4/2015.

Currrnt affairs 66 સામાન્ય જ્ઞાન તા.26/4-15
1) કોસ્ટારિકાનો તુરિઆલ્બા જ્વાળામુખી તા.24/4/15 ના રોજ ફાટ્યો, ગેસ અને ધુમાડાઓ એટલા ઉડ્યા કે તેની રાજધાની સેન જોસનાં વિમાની મથક પર વિમાનની આવન જાવન રોકવી પડી.
2) ભારતમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન 5 કરોડ ગ્રાહકો (વપરાશ કરનારા) અને 6 લાખ કરોડ રૂ.નું ફંડ ધરાવે છે.
3) ગોરખા રાઇફલ્સની પહેલી બટાલિયન (1/1 જી. આર.) નાં 24 એપ્રિલ 2015 નાં રોજ 200 વર્ષ પૂર્ણ થતા, સ્થાપના દિન ઉજવાયો.BREAKING NEWS :- PSI/ASI & CONSTABLE WRITTEN EXAM CALL LETTER DOWNLOAD START NOW.

SSC-HSC EXAM RESULT DATE DECLARED.

પરવશિ પેન્શન, જીવાઇ પેન્શન, ખાનગી/ખાસગી પેન્શન અને વિધવા આર્થીક સહાયમાં વધારો કરવા બાબત પરિપત્ર.

G.K. UPDATE:-Heads of Indian Organizations And Governance.


** प्रणब मुखर्जी – राष्ट्रपति
• हामिद अंसारी – उपराष्ट्रपति
• सुमित्रा महाजन – अध्यक्ष, लोक सभा
• एम. थंबीदुरई – उपाध्यक्ष, लोक सभा
• हामिद अंसारी – सभापति, राज्यसभा
• पी. जे. कुरियन – उपसभापति, राज्यसभा
• नरेन्द्र मोदी – अध्यक्ष, नीति (NITI) आयोग
• अरविंद पनगड़िया – उपाध्यक्ष, नीति (NITI)
आयोग
• डॉ. विजय केलकर – अध्यक्ष, 13वां वित्त आयोग
• वाई. वी. रेड्डी – अध्यक्ष, 14वां वित्त आयोग
• पी. वी. रेड्डी – अध्यक्ष, 19वां विधि आयोग
• ए. पी. शाह – अध्यक्ष, 20वां विधि आयोग
• मुकुल रोहतगी – महान्यायवादी
• रंजीत कुमार – भारत के महा–अधिवक्ता
• डॉ. आर. चिदंबरम – भारत सरकार के प्रमुख
वैज्ञानिक सलाहकार
• अजीत कुमार डोभाल – राष्ट्रीय सुरक्षा
सलाहकार
• अजीत सेठ – कैबिनेट सचिव
• एस. जयशंकर – विदेश सचिव
• अशोक कुमार मुखर्जी – संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत
के स्थायी प्रतिनिधि
• शेखर सेन – अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी
• के .के. चक्रवर्ती – अध्यक्ष, ललित कला अकादमी
• वी. पी. तिवारी – अध्यक्ष, साहित्य अकादमी

• प्रफुल पटेल – अध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल
परिसंघ (AIFF)
• रोहित नंदन – अध्यक्ष, एयर इंडिया (AI)
• गौतम सेन गुप्ता – महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग (ASI)
• राना कपूर – अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैबर्स ऑफ
कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)
• शेखर बसु – निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(BARC)
• जगमोहन डालमिया – अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड (BCCI)
• अनुपम श्रीवास्तव – अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(सीएमडी), भारत संचार निगम लि. (BSNL)
• शशिकांत शर्मा – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(CAG)
• अनिल कुमार सिन्हा – निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो
(CBI)

" સરકારી કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓ ને ખાસ કિસ્સામાં તબીબી સારવાર ખર્ચને મજરે આપવાની દરખાસ્તોમાં ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો.

JAMNAGAR:-GUJARAT GAURAV DIN NI UJAVNI BABAT PARIPATRA.

દેવભૂમિ દ્વારકા :-વાર્ષિક કામગીરી સમીક્ષા બાબત પરિપત્ર.

EDUCATIONAL NEWS UPDATES :-DATE - 25/4/2015.GUJARAT SARKAR NA KARMCHARIO NA D.A. MA 6% VADHARO.

‘પ્રાથમિક શિક્ષકોના પ્રશ્નો, માગણીઓ કોઇ બાકી નથી. જટિલ પ્રશ્નોનું પણ નિરાકરણ થઈ ગયું છે.

આથી,
હવે તેનું વળતર પણ સમાજને મળવું
જોઈએ. સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં
કોમ્પ્યુટર, શાળાના ઓરડા, રમતનું મેદાન,
ક્વોલીફાઇડ શિક્ષકોને પુરો પગાર છે. સામા
પક્ષે કેટલીક ખાનગી સંસ્થાઓમાં રમતના
મેદાનોનો અભાવ, શૈક્ષણિક સાધનોનો
અભાવ છતાં ખાનગી અને સરકારી
શાળાઓની હરિફાઇમાં હવે આપણે આગળ
નીકળવું પડશે.’ તેમ શિક્ષક મંત્રી
ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ બાલાસિનોર ખાતે
યોજાયેલા અધિવેશનમાં જણાવ્યું હતું.
બાલાસિનોર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ
અને તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સહકારી
મંડળીના સંયુક્ત ઉપક્રમે તાલુકાના તમામ
પ્રાથમિક શિક્ષકોનું શૈક્ષણિક અધિવેશન
શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના
અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયું હતું. આ પ્રસંગે
ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ વધુમાં જણાવ્યું
હતું કે ‘સરકાર બજેટના ત્રીજા ભાગની રકમ
~22,700 કરોડ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આપે છે.
આથી શિક્ષકો પાસે અપેક્ષા છે. શિક્ષકો
પાસે હું માંગું છું કે ખાનગી શાળાની હરિફાઇમાં
સરકારી શાળા આગળ નીકળે.’ સરકારી
શાળાના શિક્ષણ સ્તર અંગે કટાક્ષ કરતાં
જણાવ્યું હતું કે ‘આજે નવમા ધોરણમાં
ભણતાં વિદ્યાર્થીને નવમાનું ભણાવવું કે
ત્રીજાનું ભણાવવું ?’
આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક
શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ ચંદુભાઈ જોષી,
તાલુકા શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ નમેશભાઈ
સેવક હાજર રહ્યા હતા. ઉપરાંત મહિસાગર
જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી રાજેશ પાઠક,
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દિનેશભાઈ પટેલ
વગેરે હાજર રહ્યાં હતાં.

JUNAGADH VIKALP CAMP DATE :- 4/5/2015 ANGE NO PARIPATRA & SUCHANAO.

Educational & Circulars Updates on 24-04-2015

RAJKOT :- VIKALP FORM


27 THI 30 APRIL 2015 TATHA 3 THI 6 JUNE 2015 DARMIYAN YOJANAR BLOCK KAKSHANI SEVAKALIN TALIM MA HAJAR RAKHVA BABAT

VALTAR RAJA APVA BABAT STATE LEVAL NO PARIPATRA.

પ્રા.શાળાઓમાં ધો.૧ થી ૫ના શિક્ષકોને ધો.૬ થી ૮માં વિષય શિક્ષક તરીકે સમાવવા રજુઆત.


આગામી શૈક્ષણિક સત્રથી યોગ વિષય દાખલ થાય તે પહેલાં ઠરાવ કરવા ૫ મુદ્દાની શિક્ષણમંત્રીને રજુઆત
મહેસાણા,ધાનેરા, તા.૨૨
ગુજરાત સરકાર દ્વારા શિક્ષણમાં યોગ વિષય દાખલ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તેમજ કેન્દ્ર સરકારના હકારાત્મક વલણ બાદ ૨૧ જૂનને આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ જાહેર કરેલ છે. અને વિશ્વના ૧૭૭ દેશોએ સ્વીકારેલ છે. જેથી રાજ્ય સરકારે ધો.૬ થી ૮માં યોગ વિષય દાખલ કરવાની જાહેરાત કરેલ છે.
જે મામલે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા શારિરીક શિક્ષણના તાલીમી સ્નાતક સમકક્ષ શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળામાં સ્વીકારવા શિક્ષણમંત્રીને લેખિત રજુઆત કરવામાં આવી છે.
યોગ એ આપણી સંસ્કૃતિની પરંપરા છે. તેમજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ખેલમહાકુંભ જેવા કાર્યક્રમો યોજી ખેલાડીઓને આશ્વાસન ઇનામો આપેલ છે. જેઓને તૈયાર કરનાર પ્રાથમિક શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. નવા વર્ષથી યોગ વિષય દાખલ થાય તે પહેલાં યોગ શિક્ષણ માટેના શિક્ષકો જે માધ્યમિક અને ઉ.મા.ની લાયકાત ધરાવે છે તેવા ડી.પી.એડ., બીપીએડ, સીપીએડ તેમજ એમ.એ.ની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો હાલ ધો.૧ થી ૫માં ફરજ બજાવે છે જેઓ તાલીમી સ્નાતક તરીકે ભરતી થયેલ છે.
યોગ શિક્ષણ તેમજ શારિરીક શિક્ષણને ન્યાય મળે તે અને આવા શિક્ષકોને અન્યાય ન થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર સત્તાની રુએ નિયમોમાં ફેરફાર કરી તેમજ જરૃર પડે એચ.આર.ડી.ની મંજુરી લઈ ધો.૧ થી ૫માં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા શિત્રકોને ધો.૬ થી ૮માં વિષય શિક્ષક તરીકે અથવા ઠરાવની જોગવાઈ ૩૦-૪-૧૫ વેકેશન પહેલાં ઠરાવ તવા શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને પાંચ મુદ્દાની લેખિત રજુઆત કરવામાં આવી છે.
પ્રા.શાળાના વ્યાયામ શિક્ષકોના પ્રશ્નોની રજુઆત કરાઈ
(૧) યોગ શિક્ષણ ધો.૬ થી ૮માં દાખલ કરવાને કારણે હાલ પ્રા.શાળામાં ફરજ બજાવતા શારિરીક શિક્ષણના તાલીમી સ્નાતક સમકક્ષ શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રા.શાળામાં વિકલ્પ સ્વીકારવા બાબત (૨) ડીપીએડ/સીપીએડને લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો એચ.ટાટની પરીક્ષા આપવા દઈ પ્રા.શાળામાં આચાર્યની ભરતી કરવી.
(૩) યોગ અને શારિરીક શિક્ષણનો વિષય દાખલ કરી વિષય શિક્ષકનો ધો.૬ થી ૮નો દરજ્જો આપવો
(૪) ધો.૬ થી ૮માં વ્યાયામ શિક્ષકોની ભરતી કરવી
(૫) શારિરીક શિક્ષણના શિક્ષકોની કામગીરી અંગે આરટીઈ એક્ટ ૨૦૦૯ની કલમમાં ફેરફાર કરવા બાબત.

PORBANDAR:- SWACHHA BHARAT ABHIYAN VACATION PAHELA PURN KARI LEVA BABAT PARIPATRA.

SSA TALIM NA SUPERVISIR NI VYAVASTHA KARVA BABAT PARIPATRA.

PRIMARY TEACHER BSDLI CAMP-2015 FORM.

Education And Important News Updates Of date 22-04-2015 Job Updates